ჟურნალი

ჟურნალი ძირითად შემთხვევებში არის პერიოდული ბეჭდვური გამოცემის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ნებისმიერი თემატიკის ტექსტური ან ილუსტრირებული მასალების კომბინაციას. გაზეთისგან განსხვავებით ჟურნალი უნდა გამოირჩეოდეს მკვეთრად ფერადოვანი ილუსტრაციებით, მაღალი ხარისხის ქაღალდითა და ბეჭდვით. როგორც წესი გაზეთის საბეჭდად იყენებენ ე.წ. ცარცის ქაღალდს.
გაზეთის სტანდარტული ზომებია:
A3 - (297x420)მმ
A4 - (210x297)მმ
A5 - (148x210)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.