ბილეთები

ბილეთები ასრულებს მნიშვნელოვან ფუნქციას ნებისმიერი ღონისძიების ორგანიზების კუთხით. ბილეთების ბეჭდვისას მნიშვნელობა ენიჭება, როგორც ბილეთების კლასს, ასევე ადგილების ნუმერაციას, შესაბამისად მნიშვნელოვანია ბეჭდვის პროცესის სწორად დაგეგმვა და განხორციელება. ბილეთების გადანომრისას გამოიყენება სტანდარტული ნუმერაცია ან ბარკოდები. მათი გამოყენება ძირითადად ხდება ფესტივალებზე, თეატრებში, კინო დარბაზებში, სპორტულ ღონისძიებებზე, ლიტერატურულ საღამოებზე და სხვა.